'Αρθρα
..........................................................................................................................................................................................................................

                                       
«Κρύψε να περάσουμε»!!


Με βάση τη σχετική Νομοθεσία απαγορεύεται σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο να κατέχει ή ελέγχει ποσοστό πέραν του ποσοστού του 9.99% σε οποιοδήποτε τραπεζικό ΄Ιδρυμα χωρίς τη σχετική βεβαίωση της αρμοδίας Αρχής περί της καταλληλότητας του συγκεκριμένου προσώπου να κατέχει ποσοστό πέραν του 9.99%. Η αρμόδια Αρχή είναι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. 

Εις τη περίπτωση της Τραπέζης Κύπρου, η οποία τώρα δεν ευρίσκεται πλέον υπό καθεστώς εξυγίανσης, αν η Διαχειρίστρια (και όχι Εκκαθαρίστρια) της Λαϊκής Τραπέζης επιτραπεί να κατέχει και διαχειρίζεται το ποσοστό που αναλογεί εις τους μετόχους της Λαϊκής Τραπέζης (πέριξ του 18.1%) εμφανώς εγείρεται το ζήτημα το οποίο προανάφερα, της ανάγκης δηλαδή ύπαρξης σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Αρχή, δηλαδή τη Κεντρική Τράπεζα. 

Αυτό είναι υψίστης σημασίας ζήτημα το οποίο εμπίπτει άμεσα και με τρόπο κατεπείγον εις τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία με βάση το Νόμο οφείλει, να βεβαιωθεί ότι υφίσταται η προαναφερόμενη βεβαίωση. 

Εις τη προκειμένη περίπτωση όμως εγείρεται ένα ζήτημα το οποίο δε προβλέπεται εις τη σχετική Νομοθεσία.  Δεδομένης της σχέσης μεταξύ της Κεντρικής Τραπέζης και της Διαχειρίστριας της Λαϊκής Τραπέζης εις την ουσία η Κεντρική Τράπεζα θα κληθεί να βεβαιώσει περί της καταλληλότητος της ιδίας της Κεντρικής Τραπέζης (!!) αφού είναι η ίδια (η Κεντρική Τράπεζα) η οποία διόρισε και ελέγχει τη Διαχειρίστρια.  Αυτό είναι νομικά απαράδεκτο και δεν ήτο σίγουρα αυτή η πρόθεση του Νομοθέτη. 

΄Εχω την άποψη ότι επειγόντως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει να ζητήσει γνωμάτευση αν μπορεί, υπό τις συνθήκες, να δεχθεί την «αυτοβεβαίωση» της Κεντρικής Τραπέζης (και ενδεχόμενα να πράξει το ίδιο και η Κεντρική Τράπεζα) αλλά και ο Γενικός Εισαγγελέας νομιμοποιείται να επέμβει αφού η  Λαϊκή Τράπεζα είναι ακόμη υφιστάμενη ως Εταιρεία (δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκκαθάρισης της) και αποτελεί κρατική περιουσία αφού η Τράπεζα έχει περιέλθει εις τον έλεγχο του Κράτους. 
                                               
Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο αφού, παρ΄ όλο που η Λαϊκή Τράπεζα συνεχίζει να υφίσταται ως Εταιρεία, κατά παράβαση του Περί Εταιρειών Νόμου, δεν έχει Διοικητικό Συμβούλιο (διερωτάται κανείς πότε θα ενεργήσει σχετικά ο ΄Εφορος Εταιρείων), ασχέτως των εξουσιών που θα είχε λόγω της παρουσίας της Διαχειρίστριας.

Ενδεχόμενα ο μόνος τρόπος παράκαμψης της ανωτέρω παρατηρούμενης ανωμαλίας που παρατηρείται με την απαιτούμενη «αυτοβεβαίωση» είναι με τη μη κατοχή ή έλεγχο του εν λόγω 18.1% από ένα πρόσωπο δηλαδή τη Διαχειρίστρια της Λαϊκής Τραπέζης.  Εκτός βεβαίως αν για ακόμη μία φορά σ΄ αυτό το τόπο «βάλουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί» χρησιμοποιώντας το δημοφιλές για εμάς «Δε βαριέσε αδελφέ, κρύψε να περάσουμε».  Δυστυχώς όμως απεδείχθει τελευταίως ότι «όσο και αν κρύψουμε δε περνούμε»!!

                                                 Χρίστος Μ. Τριανταφυλλίδης
                                                 Πρόεδρος Νομικού Συμβουλίου
                                                 Δημοκρατικού Συναγερμού